تبلیغات


پنج گفتار در باب صفویه

پنج گفتار در باب صفویه(مجموعه مقالاتی از رودی مته و شعله کوئین) ترجمه دکتر حسن زندیه و دکتر مصطفی نامداری منفرد


1. مسیحیان در دوره صفویه: از مهمانداری، آزار و تعقیب.

2. سیاست حمایت از مبلغان ایبریایی در دوره شاه عباس اول(1629-1587م/1038-996ق).

3. شهرهای بی حصار و صحراگردان پرتحرک(نستوه) :اسلحه و توپ در عصرصفوی.

4. کشمکش بین اعراب، ترکان و ایرانیان بر سر بصره(طی سالهای1700-1600میلادی).

مقاله پنجم این جستار نوشته پروفسور شعله کویین در باب تاریخنگاری صفویه با عنوان«سلسله النسب و تاریخ نگاری صفویه» است که نویسنده در آن به در کنار مسایل اقتصادی و اجتماعی دوران شاه عباس اول تا شاه سلیمان صفوی، بحث مشروعیت فرمانروایی صفوی را پیش می کشد. Matthee, Rudi(2005).“Christians in Safavid Iran: Hospitality and Harassment”, Studies on Persianate Societies, vol 3, pp. 3-43

.Matthee, Rudi(2010) “The Politics of Protection Iberian Missionaries in Safavid Iran under Shāh ʿAbbās I (1587-1629).” In Contacts and Controversies between Muslims, Jews and Christians in the Ottoman Empire and Pre-Modern Iran, edited by Camilla Adang & Sabine Schmidtke, Ergon Verlag Würzburg in Kommission Würzburg

Matthee, Rudi(1996).” Unwalled Cities and Restless Nomads: Firearms and Artillerv in Safavid Iran”.in  Safavid Persia, The History and Politics of an Islamic Society edited by Charles Melville Pembroke Papers 4(1996),389-416

 .Matthee, Rudi(2006) “Between Arabs, Turks and Iranians: The Town of Basra, 1600-1700”. Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London, Vol. 69 No.1, pp. 53-78

Quinn, Sholeh A(2004).“The Silsilat al- nasab-I Safaviyyah and Safavid Historiographyمنبع این نوشته : منبع